Відділ освіти, молоді та спорту Тульчинської міської ради

Ганнопільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Україна, 23655 Вінницька область, Тульчинський район, село Ганнопіль, вулиця Набережна, будинок 1.

Тел.0(4335)22-1-32, e-mail:Annopolschool@ukr.net, сайт школи: gnp.tuedu.vn.ua

Директор школи – Литвинюк Ганна Іллічна 29 років стажу,вища кваліфікаційна категорія, 2 роки директор.

Заступник директора з навчально-виховної роботи – Мируха Валентина Василівна 35 роки стажу, перша кваліфікаційна категорія, 1 рік заступник.

Кредо: «Якщо не сьогодні то коли, якщо не ми то хто?»

Основні напрямки діяльності школи:

1. Виконання законодавчих та нормативних актiв у галузi освiти, обласних та мiських освiтянських програм. 
2. Забезпечення виконання державних вимог щодо змiсту, рiвня та обсягу середньої освiти, впровадження Державних стандартiв, Нової Української школи. 
3. Забезпечення наступностi мiж початковою, основною та старшою освiтнiми ланками. 
4. Забезпечення стовiдсоткового охоплення дiтей шкiльного вiку навчанням. 
5. Створення рiвних можливостей для дiтей i молодi в здобуттi якiсної освiти. 
6. Здiйснення заходiв з органiзованого переходу учнiв 10 класу на новий змiст, структуру та 11-рiчний термiн навчання; забезпечення реалiзацiї принципiв гуманiзацiї, демократизацiї та спрямованостi процесу навчання на розвиток особистостi учня. 
7. Забезпечення органiзованого переходу старшої школи на профiльне навчання. 
8. Здiйснення допрофiльної пiдготовки учнiв 8-9 класiв. 
9. Забезпечення створення у школi здоров’язберiгаючого середовища. 
10. Виявлення, пiдтримка, розвиток обдарованостi, природних нахилiв та здiбностей учнiв. 
11. Виховання особистостi, здатної до самовдосконалення, самореалiзацiї, професiйного зросту й мобiльностi в умовах реформування освiти. 
12. Реалiзацiя заходiв, спрямованих на вдосконалення способу життя учнiв без порушень норм моралi. 
13. Докорiнне полiпшення виховної роботи з дiтьми, учнiвською молоддю на основi традицiй i звичаїв українського народу, вивчення його iсторичної та культурної спадщини. 
14. Формування свiдомого громадянина , патрiота, людини з притаманними їй особистiсними якостями i рисами характеру, свiтоглядом i способом мислення, почуттями, вчинками та поведiнкою, спрямованими на розвиток демократичного громадянського суспiльства. 
15. 3абезпечення взаємодiї з батьками, розвиток учнiвського самоврядування, широке залучення його до вирiшення питань органiзацiї навчального процесу, життєдiяльностi навчальних закладiв. 
16. Сприяння безперервнiй освiтi педагогiчних працiвникiв, надання їм науково-методичної допомоги для фахового удосконалення i розвитку творчостi.
17. Соцiальний захист усiх учасникiв навчально-виховного процесу. 
18. Послiдовне змiцнення матерiально-технiчної бази школи з активним залученням до цього процесу пiдприємств, органiзацiй, батькiв, громадськiсть, спонсорiв. 
19. Iнформатизацiя освiти: пiдготовка педагогiчних працiвникiв до роботи з комп'ютером; використання iнформацiйно-комунiкацiйних технологiй; використання комп'ютерних навчальних програм, мультимедiйних засобiв у навчально-виховному процесi.